ԹՈՒՐԻՆԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 2018-2020 ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՄԱՍ 2
Զեկույց
ԹՈՒՐԻՆԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 2018-2020 ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՄԱՍ 1
 Զեկույց
ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Վերլուծություն
ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼՈՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
Հետազոտություն
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ
Հետազոտություն
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Հետազոտություն
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐ ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀԱՄԱՐ
Զեկույց
10 ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՆՈՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԶԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Press release
UNSECO report on “Level-setting and recognition of learning outcomes”
Report
«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ԽՈՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տեխնիկական նկարագիր
Հայերեն  English
«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Տեխնիկական նկարագիր
Հայերեն  English
«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՍԿԵՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Տեխնիկական նկարագիր
Հայերեն  English
«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿԻ ԵՎ ԺՅՈՒՐԻԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Հայերեն  English
«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ԹԻՄԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻ ՁԵՌՆԱՐԿ
Հայերեն  English
«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՑԵՆԱՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
Տեխնիկական պատվիրակի տարբերակ
Հայերեն  English
«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հայերեն  English
«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հայերեն  English
«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ԷԹԻԿԱՅԻ ԿՈԴԵՔՍ
Հայերեն  English
«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
Հայերեն  English
«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ
Հայերեն   English
«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայերեն  Անգլերեն
ԵՐԿՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՎՍՏՐԻԱՅՈՒՄ
Հայերեն  Անգլերեն
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
Աշխատանքի վայրում ուսուցման  հաջողված փորձի օրինակներ Եվրոպայում
Հայերեն   Անգլերեն
ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ
Հայերեն   Անգլերեն
ԲՐՅՈՒԳԵԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՄՆՎԱԾ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՐԱ 2011-2020 ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ
Հայերեն  Անգլերեն
ՄԿՈՒ-Ի ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԱՀԵԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆՀԱՏՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ
հետազոտական զեկույց N11
Հայերեն  Անգլերեն
ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 2011-2013 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հայերեն   Անգլերեն
Հետազոտական աշխատանք 17
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՇԱՀԵԿԱՆ ԵՆ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ
Հայերեն  Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
OՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ (ՄԿՈՒԵԿ) ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հայերեն  Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
OՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԵՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԼԻՍԱԲՈՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ և ՀԵՆԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿ
Հայերեն   Անգլերեն
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՇԿԵՐՏՆԵՐԻ և ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՅԼ ԱՆՁԱՆՑ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄ
ԱՄՓՈՓ ԶԵԿՈՒՅՑ
Հայերեն  Անգլերեն
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ CEDEFOP-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ NO 3
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇԱՐԿՈՒՄ ՀԵՏԱԳԱ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
Հայերեն  Անգլերեն
ՈւՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ՈՂՋ ԿՅԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԾՐԱԳԻՐ 2008-2010թթ. ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ/ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ 2009թ. ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ- ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հայերեն  Անգլերեն
ՄԿԵԱ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ ԶԵԿՈւՅՑ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈւՄ
Հայերեն  Անգլերեն
ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, ԽՈՐՀՐԴԻՆ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ
Հայերեն  Անգլերեն
ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ԽՈՐՀՐԴԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ
Հայերեն  Անգլերեն
ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ԽՈՐՀՐԴԻՆ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ
Հայերեն  Անգլերեն
ՄԱՍՏՐԻԽԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵ
ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ (ՄԿՈՒ) ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԳԱ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
Հայերեն  Անգլերեն
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ
ԼԻՍԱԲՈՆ-ԿՈՊԵՆՀԱԳԵՆ-ՄԱՍՏՐԻԽ. ՄՈԲԻԼԻԶԱՑՈՒՄ 2010Թ. ՀԱՄԱՐ
Հայերեն   Անգլերեն
ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ, ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ԻՍՐԱՅԵԼՈՒՄ
Հայերեն   Անգլերեն
ՑԿՅԱՆՍ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՑԿԾ)
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 2009Թ.
ՄԱՍ I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, ԽՈՐՀՐԴԻՆ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ
Հայերեն   Անգլերեն
ԲՈՐԴՈՅԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հայերեն   Անգլերեն
ՑԿԾ-ի ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
2009թ. ՄԱՍ II: ԵՆԹԱԾՐԱԳՐԵՐ ՈՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԲՐՅՈՒՍԵԼ, 2008Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 31
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայերեն   Անգլերեն
ՀԵԼՍԻՆԿԻԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հայերեն   Անգլերեն
ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ (ՈԵՇ)
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԲՐՅՈՒՍԵԼ, 2008Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Հայերեն   Անգլերեն
ԻՌԼԱՆԴԻԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՄԲ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ
8 ՄԱՐՏԻ 2004
2010-ԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ. ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՄԱՆԵՐ և ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
Հայերեն
ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ  ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2008Թ. ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի
ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ և ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՈՒՍՈՒՑԱՆՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հայերեն   Անգլերեն
ԿԲՀ (ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ)
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ և ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ:
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄՆ ԻՍԿԱՊԵՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ Է
Հայերեն  Անգլերեն
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ.
ՀԵՏԱԳԱ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
Հայերեն   Անգլերեն
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀՂՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (1)
Հայերեն  Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀՂՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (2)
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայերեն  Անգլերեն
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ` ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
Հայերեն  Անգլերեն
ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ. ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ և ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄՇԱԿՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հայերեն  Անգլերեն
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ, 10-11 ՀՈՒՆԻՍ 2002Թ.
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
Հայերեն   Անգլերեն
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ
ՁԵՌՆԱՐԿ
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՓԱՍ ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԱՅԱՆ ՁևԱԹՂԹԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ և ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԻ 2004Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի ԹԻՎ 2241/2004/EC ՈՐՈՇՈՒՄ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ և ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ (ԵՎՐՈՓԱՍ)
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՀԱՆՁԱՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁՆԵԼ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ` ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԼԻՆԵԼԸ
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ
ԽՈՐՀՐԴԻ 2002Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 27-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
(2002/C 163/01)
Հայերեն   Անգլերեն
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ (ՆՄԿՈՒ) ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ
Հայերեն   Անգլերեն
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 2009
Հայերեն
ՄԿՈՒ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ
Անգլերեն[:en]COPING WITH CHANGES IN INTERNATIONAL CLASSIFICATIONS OF SECTORS AND OCCUPATIONS/ APPLICATION IN SKILLS FORECASTING
Research paper
TRAINING LEAVE
POLICIES AND PRACTICE IN EUROPE
Research paper
LEARNING AND INNOVATION IN ENTERPRISES
Research paper
A NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE
Report
TEN ACTIONS TO HELP EQUIP PEOPLE IN EUROPE WITH BETTER SKILLS
Press release
“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”
COOKING
Technical Description
Հայերեն  English
“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”
FASHION TECHNOLOGY
Technical Description
Հայերեն  English
“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”
JEWELLERY
Technical Description
Հայերեն  English
“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”
TECHNICAL DELEGATE AND JURY PRESIDENT GUIDE
Հայերեն  English
“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”
TEAM LEADER HANDBOOK
Հայերեն  English
“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”
SCENARIO TRAINING
Technical Delegate Version
Հայերեն  English
“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”
MEMBERSHIP
Հայերեն  English
“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”
THE VALUE OF MEMBERSHIP
Հայերեն  English
“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”
CODE OF ETHICS
Հայերեն  English
“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”
COMPETITION RULES
Հայերեն  English
“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”
STANDING ORDERS
Հայերեն   English
“WORLDSKILLS INTERNATIONAL”
CONSTITUTION
Հայերեն   English
DUAL VOCATIONAL EDUCATION AND
TRAINING IN AUSTRIA
Armenian  English
LEARNING WHILE WORKING
Success stories on workplace learning in Europe
Հայերեն   Անգլերեն
QUALITY MANAGEMENT RECOMMENDATION FOR
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
Հայերեն   Անգլերեն
The Bruges Communiqué on enhanced
European Cooperation in Vocational Education and Training
for the period 2011-2020
Հայերեն  Անգլերեն
The economic benefits
of VET for individuals
RESEARCH PAPER No 11
Հայերեն  Անգլերեն
LIFELONG LEARNING PROGRAMME
GENERAL CALL FOR PROPOSALS 2011-2013
STRATEGIC PRIORITIES
Հայերեն   Անգլերեն
RESEARCH PAPER No 17
Vocational education and training
is good for you
Հայերեն  Անգլերեն
EUROPEAN UNION
LEGISLATIVE ACTS AD OTHER INSTRUMENTS
RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL on the establishment of a European Credit System
for Vocational Education and Training (ECVET)
Հայերեն  Անգլերեն
EUROPEAN UNION
LEGISLATIVE ACTS AD OTHER INSTRUMENTS
RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL on the establishment of a European Credit System
for Vocational Education and Training (ECVET)
Հայերեն   Անգլերեն
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
A coherent framework of indicators and benchmarks for monitoring progress towards
the Lisbon objectives in education and training
Հայերեն   Անգլերեն
Overcoming Obstacles to Mobility for Apprentices and
Other Young People in Vocational Education and Training
Summary Report
Հայերեն  Անգլերեն
Cedefop working paper No 3
Skill mismatch Identifying priorities for future research
Հայերեն  Անգլերեն
LIFELONG LEARNING PROGRAMME GENERAL CALL FOR PROPOSALS 2008-2010
UPDATE 2009 – STRATEGIC PRIORITIES
Հայերեն  Անգլերեն
EAEA Conference report
The implementation of the European Commission’s Action Plan on Adult learning
Հայերեն  Անգլերեն
EUROPEAN COMMISSION
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL,
THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Հայերեն  Անգլերեն
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL
AND TO THE EUROPEAN PARLIAMENT
Հայերեն  Անգլերեն
ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ԽՈՐՀՐԴԻՆ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ
Հայերեն  Անգլերեն
ՄԱՍՏՐԻԽԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵ
ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ (ՄԿՈՒ) ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԳԱ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
Հայերեն  Անգլերեն
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ
ԼԻՍԱԲՈՆ-ԿՈՊԵՆՀԱԳԵՆ-ՄԱՍՏՐԻԽ. ՄՈԲԻԼԻԶԱՑՈՒՄ 2010Թ. ՀԱՄԱՐ
Հայերեն   Անգլերեն
ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ, ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ԻՍՐԱՅԵԼՈՒՄ
Հայերեն   Անգլերեն
ՑԿՅԱՆՍ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՑԿԾ)
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 2009Թ.
ՄԱՍ I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, ԽՈՐՀՐԴԻՆ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ
Հայերեն   Անգլերեն
ԲՈՐԴՈՅԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հայերեն   Անգլերեն
ՑԿԾ-ի ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
2009թ. ՄԱՍ II: ԵՆԹԱԾՐԱԳՐԵՐ ՈՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԲՐՅՈՒՍԵԼ, 2008Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 31
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայերեն   Անգլերեն
ՀԵԼՍԻՆԿԻԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հայերեն   Անգլերեն
ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ (ՈԵՇ)
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԲՐՅՈՒՍԵԼ, 2008Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Հայերեն   Անգլերեն
ԻՌԼԱՆԴԻԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՄԲ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ
8 ՄԱՐՏԻ 2004
2010-ԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ. ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՄԱՆԵՐ և ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
Հայերեն
ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ  ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2008Թ. ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի
ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ և ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՈՒՍՈՒՑԱՆՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հայերեն   Անգլերեն
ԿԲՀ (ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ)
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ և ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ:
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄՆ ԻՍԿԱՊԵՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ Է
Հայերեն  Անգլերեն
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ.
ՀԵՏԱԳԱ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
Հայերեն   Անգլերեն
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀՂՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (1)
Հայերեն  Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀՂՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (2)
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայերեն  Անգլերեն
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ` ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
Հայերեն  Անգլերեն
ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ. ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ և ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄՇԱԿՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հայերեն  Անգլերեն
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ, 10-11 ՀՈՒՆԻՍ 2002Թ.
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
Հայերեն   Անգլերեն
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ
ՁԵՌՆԱՐԿ
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՓԱՍ ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԱՅԱՆ ՁևԱԹՂԹԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ և ԵՎՐՈԽՈՐՀՐԴԻ 2004Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի ԹԻՎ 2241/2004/EC ՈՐՈՇՈՒՄ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ և ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ (ԵՎՐՈՓԱՍ)
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՀԱՆՁԱՆԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁՆԵԼ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ` ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԼԻՆԵԼԸ
Հայերեն   Անգլերեն
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ
ԽՈՐՀՐԴԻ 2002Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 27-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՑԿՅԱՆՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
(2002/C 163/01)
Հայերեն   Անգլերեն
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ (ՆՄԿՈՒ) ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ
Հայերեն   Անգլերեն
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԶԱՌԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 2009
Հայերեն
ՄԿՈՒ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ
Անգլերեն