2023թ. հաստատված վերանայված միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

0611.01.4 «Համակարգիչների շահագործում» 0611.01.01.4 «Օպերատոր՝ համակարգչի»

Միջին մասնագիտական կրթություն

0738.05.5 «Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում» 0738.05.01.5 «Տեխնիկ՝ գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցման և շահագործման»