2023թ. հաստատված վերանայված միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

0213.01.4 «Գեղանկարչություն և քանդակագործություն» 0213.01.02.4 «Քարի փորագրող»
0722.02.4 «Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա» 0722.02.03.4 «Օպերատոր՝ փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների և հոսքային գծերի»
0732.07.4 «Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում» 0732.07.01.4 «Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների նորոգման»
0723.05.4 «Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա» 0723.05.02.4 «Կոշկակար»
0213.01.4 «Գեղանկարչություն և քանդակագործություն» 0213.01.05.4 «Փորագրող՝ փայտյա գեղարվեստական իրերի»
0721.03.4 «Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն» 0721.03.01.4 «Գինեգործ»
0732.02.4 «Շինարարական մոնտաժային աշխատանքների իրականացում» 0732.02.02.4 «Որմնադիր»
0722.02.4 «Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա» 0722.02.01.4 «Պատրաստող` կահույքի զարդային տարրերի»
0214․02․4 «Բրուտագործություն» 0214․02․02․4 «Պատրաստող` խեցեգործական գեղարվեստական իրերի»

Միջին մասնագիտական կրթություն

0728.08.5 «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» 0728.08.01.5 «Փորձագետ՝ պարենային ապրանքների որակի փորձաքննության»
0716.02.5 «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում» 0716.02.01.5 «Տեխնիկ՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման»
0713.10.5 «Էլեկտրամատակարարում (ըստ ճյուղերի)» 0713.10.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրամատակարարման ցանցերի (ըստ ճյուղերի)»
0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման»
0731.01.5 «Քաղաքաշինական կադաստր» 0731.01.01.5 «Տեխնիկ-չափագրող»
0714.12.5 «Փոստային կապ» 0714.12.01.5 «Մասնագետ՝ փոստային կապի»
0712.01.5 «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում» 0712.01.01.5 «Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման»
0811.05.5 «Հողաշինարարություն» 0811.05.01.5 «Տեխնիկ-հողաշինարար»
0811.12.5 «Ագրոնոմիա» 0811.12.01.5 «Կրտսեր ագրոնոմ»