Новости

Утвержден порядок формирования перечней государственных образовательных стандартов допрофессионального (профессионального) и среднего профессионального образования и отбора экспертов рабочей группы.

2017 թվականի փետրվարի 3-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարը հաստատել է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների ցանկերի ձևավորման և աշխատանքային խմբերի փորձագետների ընտրության կարգը:

Смотрите подробности: Հրամաններ բաժնում