NEWS

The procedure for drawing up the lists of state educational standards for pre-vocational (vocational) and secondary vocational education and for the selection of working group experts was approved.

2017 թվականի փետրվարի 3-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարը հաստատել է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների ցանկերի ձևավորման և աշխատանքային խմբերի փորձագետների ընտրության կարգը:

See details: In the Commands section