2907 «Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ» «Հյուսն, ատաղձագործ»

Հյուսն, ատաղձագործ

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր