0728․01․4 «Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում» 0728․01․02․4 «Լաբորանտ՝ քիմիական անալիզի»

Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր Լաբորանտ՝ քիմիական անալիզի

Ավելին

1041․02․4 «Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)» 1041․02․05․4 «Փականագործ` ավտոմոբիլային տրանսպորտի նորոգման»

  Մոդուլային ծրագիր   Որակավորման նկարագիր   Փականագործ` ավտոմոբիլային տրանսպորտի նորոգման

Ավելին

0732.10.01.4 «Գազի սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում» 0732.10.04 «Փականագործ՝ գազի սարքավորումների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման»

 Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր Փականագործ՝ գազի սարքավորումների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման

Ավելին

0923.02.5 «Սոցիալական աշխատանք» 0923.02.01.5 «Սոցիալական սպասարկող»

Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր Սոցիալական սպասարկող

Ավելին

0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառու 0411.01.01.5 Հաշվապահ

Հաշվապահ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին