0728․01․4 «Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում» 0728․01․02․4 «Լաբորանտ՝ քիմիական անալիզի»

Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր Լաբորանտ՝ քիմիական անալիզի

Ավելին

1041․02․4 «Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)» 1041․02․05․4 «Փականագործ` ավտոմոբիլային տրանսպորտի նորոգման»

  Մոդուլային ծրագիր   Որակավորման նկարագիր   Փականագործ` ավտոմոբիլային տրանսպորտի նորոգման

Ավելին

0732.10.01.4 «Գազի սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում» 0732.10.04 «Փականագործ՝ գազի սարքավորումների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման»

 Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր Փականագործ՝ գազի սարքավորումների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման

Ավելին

0923.02.5 «Սոցիալական աշխատանք» 0923.02.01.5 «Սոցիալական սպասարկող»

Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր Սոցիալական սպասարկող

Ավելին

0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառու 0411.01.01.5 Հաշվապահ

Հաշվապահ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

2022թ. հաստատված վերանայված միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր:

2011-2013թթ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ 2014-2015թթ. վերանայված նախնական ...

Ավելին