Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0211.01.4 Լուսանկարչական գործ 0211.01.01.4 Լուսանկարիչ
Մոդուային ծրագիր
0414.01.4 Գովազդ 0414.01.01.4 Գործակալ՝ գովազդի
Մոդուային ծրագիր
0713.07.4 Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և
սպասարկում
0713.07.01.4 Արևային էներգետիկ կայանների
մոնտաժման, նորոգման և սպասարկման էլեկտրիկ-փականագործ

Մոդուային ծրագիր
0721.01.4 Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա 0721.01.02.4 Օպերատոր՝ խմորման մեքենաների
Մոդուային ծրագիր
0721.07.4 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա 0721.07.07.4 Կաթնաթթվային մթերք պատրաստող
Մոդուային ծրագիր
0721.08.4 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա 0721.08.08.4 Օպերատոր`
կշռաբաշխիչ-փաթեթավորող մեքենաների

Մոդուային ծրագիր
0732.06.4 Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքեր 0732.06.03.4 Ապակեգործ
Մոդուային ծրագիր
0811.02.4 Անասնապահական մթերքների արտադրություն 0811.02.02.4 Օպերատոր՝ մեքենայացված կիթի
Մոդուային ծրագիր
1013.02.4 Հանրային սննդի մատուցում 1013.02.01.4 Բարմեն
Մոդուային ծրագիր
1013.02.4 1013.02.03.4 Մատուցող
Մոդուային ծրագիր
0715.15.5 Սառնարանային տնտեսություն 0715.15.01.15 Տեխնիկ՝ սառնարանային տնտեսության