Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0215.05.5 Պարարվեստ 0215.05.01.5 Դերասան՝ բլետի

Մոդուային ծրագիր

0811.11.5 Վայրի կենդանիների
վերարտադրություն
0811.11.01.5 Կենդանաբույծ

Մոդուային ծրագիր