Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0714.02.4 «Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում» 0714.02.04.4 Հրաման

«Մոնտաժող՝ էլեկտրական վերելակների»

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

0715.04.4 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա 0715.04.02.4 Հրաման

Օպերատոր՝ ծրագրային կառավարմամբ հաստոցների

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

0732.09.4 Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում 0732.09.01.4 Հրաման

Մոնտաժող՝ սանիտարատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

Սանտեխնիկ