2016 թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

0611.01.4 «Համակարգիչների շահագործում» 0611.01.01.4 «Օպերատոր` համակարգչի»
0732.10.4 «Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում» 0732.10.01.4 «Գազային սարքավորումների շահագործման և նորոգման փականագործ»
0732.04.4 «Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում» 0732.04.05.4 «Ծեփագործ»
0728.01.4 «Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում» 0728.01.02.4 «Լաբորանտ՝ քիմիական անալիզի»
0724.01.4 «Օգտակար հանածոների հարստացում» 0724.01.01.4 «Օպերատոր՝ հանքաքարի հարստացման կայանքի»
0723.02.4 «Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա» 0723.02.02.4 «Մանող»
0721.07.4 « Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա» 0721.07.06.4 «Կաթի և կաթնամթերքի արտադրության ապարատավար-օպերատոր»
0715.03.4 «Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա» 0715.03.01.4 «Գազաեռակցող»
0714.02.4 «Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում» 0714.02.02.4 «Էլեկտրամեխանիկ՝ վերելակների»

Միջին մասնագիտական կրթություն

0923.02.5 « Սոցիալական աշխատանք» 0923.02.01.5 «Սոցիալական աշխատող»
0911.01.5 «Ատամնատեխնիկական գործ» 0911.01.01.5 «Ատամնատեխնիկ»
0728.09.5 «Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում)» 0728.09.01.5 «Տեխնիկ-փորձագետ՝ արտադրանքի ստանդարտացման և համապատասխանության հավաստագրման»
0721.06.5 «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» 0721.06.01.5 «Տեխնոլոգ՝ մսի և մսամթերքի արտադրության»
0721.03.5 «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» 0721.03.01.5 «Տեխնոլոգ՝ խմորման արտադրության և գինեգործության»
0714.05.5 «Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի)» 0714.05.01.5 «Տեխնիկ՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման (ըստ ճյուղերի)»
0416.01.5 «Առևտուր» 0416.01.01.5 «Կոմերսանտ»
0413.07.5 «Հասարակական սննդի սպասարկման կազմակերպում» 0413.07.01.5 «Մենեջեր՝ հասարակական սննդի սպասարկման կազմակերպման»
0413.05.5 «Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում » 0413.05.01.5 «Մենեջեր՝ հյուրանոցների և զբոսաշրջային համալիրների»