Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0714.02.4 «Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում» 0714.02.04.4 Հրաման

«Մոնտաժող՝ էլեկտրական վերելակների»

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

0715.04.4 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա 0715.04.02.4 Հրաման

Օպերատոր՝ ծրագրային կառավարմամբ հաստոցների

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

0732.09.4 Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում 0732.09.01.4 Հրաման

Մոնտաժող՝ սանիտարատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

Սանտեխնիկ

Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0716.19.5 Էլեկտրամոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 0716.19.01.5 Հրաման

Տեխնիկ՝ էլկտրամոբիլների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

0718.11.5 Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 0718.11.01.5 Հրաման

Տեխնիկ՝ հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

0718.14.5 Ռոբոտաշինություն 0718.14.01.5 Հրաման

Տեխնիկ՝ շարժվող ռոբոտների և սարքերի

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

0724.02.5 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի ստորգետնյա եղանակով շահագործում 0724.02.01.5 Հրաման

Տեխնիկ-տեխնոլոգ՝ ստորգետնյա եղանակով հանքավայրերի շահագործման

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

0811.02.5 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում 0811.02.02.5 Հրաման

Բուսաբուծական ֆերմերային տնտեսության կազմակերպիչ

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

0811.02.5 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում 0811.02.03.5 Հրաման

Անասնապահական ֆերմերային տնտեսության կազմակերպիչ

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

0811.12.5 Կաթիլային ոռոգման համակարգերի մոնտաժում և շահագործում 0811.12.01.5 Հրաման

Տեխնիկ՝ կաթիլային ոռոգման համակարգերի մոնտաժման և շահագործման

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

1032.02.5 Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում 1032.02.01.5 Հրաման

Մասնագետ՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

1032.03.5 Հրդեհային պաշտպանություն 1032.03.01.5 Հրաման
Մասնագետ՝ հրդեհային պաշտպանության
Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր