*-ով նշված պետական կրթական չափորոշիչների վերանայված տարբերակները տեղադրված են կայքի «Վերանայված պետական կրթական չափորոշիչներ» բաժնում.

Մասնագիտության դասիչը Մասնագիտությունը Որակավորումը
0201 Իրավագիտություն Իրավագետ*
Մոդուլային ծրագիր
0202 Սոցիալական ապահովության կազմակերպում Մենեջեր (կազմակերպիչ)
Մոդուլային ծրագիր
0205 Սոցիալական աշխատանք Սոցիալական աշխատանքի մասնագետ
Մոդուլային ծրագիր
0207 Թարգմանություն և գործավարություն Թարգմանիչ-գործավար*
Մոդուլային ծրագիր
0208 Թարգմանություն և մաքսավարություն Թարգմանիչ-մաքսավար
Մոդուլային ծրագիր
0209 Թարգմանություն և արխիվավարություն Թարգմանիչ-արխիվավար
Մոդուլային ծրագիր
0210 Թարգմանություն և սպասարկման կազմակերպում Թարգմանիչ-սպասարկման մենեջեր
Մոդուլային ծրագիր
0301 Հայոց և օտար լեզուների դասավանդում Հայոց և օտար լեզուների ուսուցիչ
Մոդուլային ծրագիր
0302 Հայոց լեզվի դասավանդում Հայոց լեզվի ուսուցիչ
Մոդուլային ծրագիր
0303 Ռուսաց լեզվի դասավանդում Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ
Մոդուլային ծրագիր
0304 Օտար լեզվի դասավանդում Օտար լեզվի ուսուցիչ
Մոդուլային ծրագիր
0307 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ (մարզիչ)
Մոդուլային ծրագիր
0312 Դասավանդում տարրական դասարաններում Տարրական դասարանների ուսուցիչ (դասվար)
Մոդուլային ծրագիր
0313 Նախադպրոցական կրթություն Նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ
Մոդուլային ծրագիր
0405 Դեղագործություն Դեղագործ
Մդուլային ծրագիր
0416 Ատամնատեխնիկական գործ Ատամնատեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
0507 Դերասանական արվեստ Դերասան
Մոդուլային ծրագիր
0509 Ռեժիսուրա (ըստ տեսակների) Ռեժիսոր
Մոդուլային ծրագիր
0514 Դիզայն (ըստ ճյուղերի) Դիզայներ
Մոդուլային ծրագիր
0516 Արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում, կոնսերվացում և պահպանում Նկարիչ-վերականգնող
Մոդուլային ծրագիր
0601 Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) Հաշվապահ*
Մոդուլային ծրագիր
0602 Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի) Կառավարիչ (մենեջեր)*
Մոդուլային ծրագիր
0603 Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի) Ֆինանսիստ*
Մոդուլային ծրագիր
0604 Բանկային գործ Բանկային գործի մասնագետ*
Մոդուլային ծրագիր
0606 Ապահովագրական գործ (ըստ ճյուղերի) Ապահովագրական գործի մասնագետ
Մոդուլային ծրագիր
0607 Շուկայաբանություն (ըստ ճյուղերի) Շուկայագետ*
Մոդուլային ծրագիր
0608 Առևտուր (ըստ ճյուղերի) Կոմերսանտ
Մոդուլային ծրագիր
0612 Ապրանքագիտություն (ըստ համասեռ ապրանքների խմբերի) Ապրանքագետ
0902 Բաց լեռնային աշխատանքներ Լեռնային տեխնիկ-տեխնոլոգ*
Մոդուլային ծրագիր
1001 Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր Տեխնիկ*
Մոդուլային ծրագիր
1002 Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
1004 Էլեկտրամատակարարում (ըստ ճյուղերի) Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
1005 Ջերմաէլեկտրակայաններ Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
1103 Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն Տեխնիկ*
Մոդուլային ծրագիր
1705 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Տեխնիկ*
Մոդուլային ծրագիր
1706 Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում (ըստ ճյուղերի) Տեխնիկ*
Մոդուլային ծրագիր
1707 Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործում Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
1715 Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
1723 Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
1801 Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
2004 Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր Տեխնիկ*
Մոդուլային ծրագիր
2014 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի) Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
2201 Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր Տեխնիկ*
Մոդուլային ծրագիր
2203 Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում Տեխնիկ*
Մոդուլային ծրագիր
2204 Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
2206 Մեխատրոնիկա Տեխնիկ-մեխատրոնիկ*
Մոդուլային ծրագիր
2301 Սպասարկման կազմակերպում Մենեջեր*
Մոդուլային ծրագիր
2302 Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում Մենեջեր, կազմակերպիչ
Մոդուլային ծրագիր
2307 Զբոսաշրջություն Զբոսաշրջության ծառայությունների մասնագետ*
Մոդուլային ծրագիր
2312 Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ Կոսմետիկական ծառայությունների և դիմահարդարման տեխնոլոգ-գեղագետ
Մոդուլային ծրագիր
2401 Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների) Տեխնիկ*
Մոդուլային ծրագիր
2702 Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա Տեխնիկ*
Մոդուլային ծրագիր
2704 Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
2707 Պահածոների և սննդային խտանյութերի տեխնոլոգիա Տեխնիկ-տեխնոլոգ
Մոդուլային ծրագիր
2708 Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
2711 Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա Տեխնիկ

Մոդուլային ծրագիր
2808 Հագուստի մոդելավորում և նախագծում Մոդելավորող-նախագծող
Մոդուլային ծրագիր
2809 Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա Տեխնիկ-տեխնոլոգ
Մոդուլային ծրագիր
2814 Պոլիգրաֆիական արտադրություն Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
2819 Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն Փորձագետ
Մոդուլային ծրագիր
Մոդուլային ծրագիր
2902 Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
2905 Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարարություն և շահագործում Տեխնիկ
Մոդուլային ծրագիր
2913 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում Տեխնիկ*
2915 Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում Տեխնիկ*
Մոդուլային ծրագիր
3101 Հողաշինարարություն Տեխնիկ-հողաշինարար*
Մոդուլային ծրագիր
3102 Գյուղատնտեսագիտություն Գյուղատնտես*
Մոդուլային ծրագիր
3103 Անասնաբուծություն Անասնաբույծ*
Մոդուլային ծրագիր
3104 Անասնաբուժություն Անասնաբույժ*
Մոդուլային ծրագիր
3109 Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն Ձկնաբույծ
Մոդուլային ծրագիր
3112 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում Ֆերմեր*
Մոդուլային ծրագիր
3114 Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում Տեխնիկ*
Մոդուլային ծրագիր
3404 Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում) (ըստ ճյուղերի) Տեխնիկ-փորձագետ
Մոդուլային ծրագիր
Մոդուլային ծրագիր
2311 Հասարակական սննդի սպասարկման կազմակերպում Մենեջեր
Մոդուլային ծրագիր