Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության

ԴԱՍԻՉՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
0515Զարդակիրառական արվեստ Դերձակ-մոդելավորող
0515Զարդակիրառական արվեստ Ասեղնագործ-ժանեկագործ
0601Հաշվետարություն Հաշվետար
0605Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկում Գործավար
0904Օգտակար հանածոների հարստացում Հարստացնող
1002Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում Էլեկտրասարքավորումների նորոգման և սպասարկման էլեկտրամոնտաժող
1003Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում Էլեկտրասարքավորումների նորոգման փականագործ-էլեկտրիկ
Վերելակների էլեկտրամեխանիկ
1007Էլեկտրալուսավորման եվ ուժային էլեկտրասարքավորումների էլեկտրամոնտաժում Էլեկտրասարքավորումների, ուժային եվ լուսավորող ցանցերի էլեկտրամոնտաժող
1105Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ Դարբին-դրոշմող
1207Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա Գազաեռակցող
1210Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա Խառատ
Ֆրեզող
1211Սարքավորումների տեխնիկակակն շահագործում Փականագործ-գործիքագործ
2009Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում Էլեկտրակապի և լարային հաղորդումների գծային կառույցներ էլեկտրամոնտաժող
2014Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումներ սպասարկող և նորոգող ռադիոմեխանիկ
2203Համակարգիչների շահագործում Համակարգիչների օպերատոր
2204Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաներ սպասարկող և նորոգող էլեկտրամեխանիկ
2304Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում Վարսահարդար
2311Հասարակական սնունդ Հրուշակագործ
2311Հասարակական սնունդ Խոհարար
2401Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) Ավտոմեքենայի վարորդ
2401Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) Ավտոմեքենաների նորոգման փականագործ
2402Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային տրանսպորտում Ազդանշանային, կենտրոնացման, արգելափական սարքերի սպասարկման և նորոգման էլեկտրամոնտաժող
2603Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա Կահույքի զարդային իրերի պատրաստող
2603Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա Փայտամշակման հաստոցների օպերատոր
2512Քիմիական արտադրության տեխնոլոգիա Լայն պրոֆիլի ապարատավար
2704Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն Գինեգործ
2710Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Կաթնագործ-օպերատոր
2710Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Պանրագործ
2802Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Ենթավարպետ
2809Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Դերձակ
2901Վերամբարձ-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում Ավտոկռունկավար
2902Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում Որմնադիր
2905Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարարություն և շահագործում Տեխնիկ
2906Տանիքագործական աշխատանքների իրականացում Տանիքագործ
2908Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում Երեսապատող-սալիկապատող
Ներկարար
2912Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ Փականագործ-սանտեխնիկ
2915Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում Գազային սարքավորումների շահագործման և նորոգման փականագործ
3106Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում Գյուղատնտեսական արտադրության տրակտորիստ մեքենավար
3112Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում Ֆերմեր
3404Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում (ըստ ուղղությունների) Քիմիական անալիզի լաբորանտ

Միջին մասնագիտական կրթության
ԴԱՍԻՉՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
0201Իրավագիտություն Իրավագետ
0202Սոցիալական ապահովության կազմակերպում Մենեջեր
0205Սոցիալական աշխատանք Սոցիալական աշխատող
0207Թարգմանություն և գործավարություն Թարգմանիչ- գործավար
0208Թարգմանություն և մաքսավարություն Թարգմանիչ- մաքսավար
0209Թարգմանություն և արխիվավարություն Թարգմանիչ- արխիվավար
0210Թարգմանություն և սպասարկման կազմակերպում Թարգմանիչ- սպասարկման մենեջեր
0301Հայոց և օտար լեզուների դասավանդում Հայոց և օտար լեզուների ուսուցիչ
0302Հայոց լեզվի դասավանդում Հայոց լեզվի ուսուցիչ
0303Ռուսաց լեզվի դասավանդում Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ
0304Օտար լեզվի դասավանդում Օտար լեզվի ուսուցիչ
0307Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ (մարզիչ)
0312Դասավանդում տարրական դասարաններում Տարրական դասարանների ուսուցիչ (դասվար)
0313Նախադպրոցական կրթություն Նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ
0402Մանկաբարձական գործ Մանկաբարձ
0405Դեղագործություն Դեղագործ
0406Քույրական գործ Բուժքույր
0416Ատամնատեխնիկական գործ Ատամնատեխնիկ
0507Դերասանական արվեստ Դերասան
0509Ռեժիսուրա Ռեժիսոր
0512Գեղանկարչություն Նկարիչ-դասավանդող
0514Դիզայն Դիզայներ
0516Արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում,կոնսերվացում և պահպանում Նկարիչ-վերականգնող
0601Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) Հաշվապահ
0602Մենեջմենթ /կառավարում/ (ըստ ճյուղերի) Կառավարիչ (մենեջեր)
0603Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի) Ֆինանսիստ
0604Բանկային գործ Բանկային գործի մասնագետ
0606Ապահովագրական  գործ Ապահովագրական գործի մասնագետ
0607Շուկայաբանություն (ըստ ճյուղերի) Շուկայագետ
0608Առևտուր (ըստ ճյուղերի) Կոմերսանտ
0902Բաց լեռնային աշխատանքներ Լեռնային տեխնիկ-տեխնոլոգ
1001Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր Տեխնիկ
1002Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում Տեխնիկ
1103Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն Տեխնիկ
1004Էլեկտրամատակարարում Տեխնիկ
1006Ջերմաէլեկտրակայաններ Տեխնիկ-ջերմատեխնիկ
1705Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Տեխնիկ
1706Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում (ըստ ճյուղերի) Տեխնիկ
1707Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործում Տեխնիկ
1715Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում,տեխնիկական սպասարկում Տեխնիկ
1723Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում Տեխնիկ
1801Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ Տեխնիկ
2004Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր Տեխնիկ
2014Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի) Տեխնիկ
2201Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր Տեխնիկ
2203Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում Տեխնիկ
2204Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում Տեխնիկ
2301Սպասարկման կազմակերպում Մենեջեր
2302Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում Տեխնիկ
2307Զբոսաշրջություն Զբոսաշրջության ծառայությունների մասնագետ
2311Հասարակական սննդի սպասարկման կազմակերպում Մենեջեր
2401Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների) Տեխնիկ
2702Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2704Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն Տեխնիկ
2707Պահածոների և սննդային խտանյութերի տեխնոլոգիա Տեխնիկ-տեխնոլոգ
2708Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2711Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2808Հագուստի մոդելավորում և նախագծում Մոդելավորող-նախագծող
2814Պոլիգրաֆիական արտադրություն Տեխնիկ
2818Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա Կոշկակար
2819Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն Ոչ պարենային ապրանքների որակի փորձագետ
Ոչ պարենային ապրանքների որակի փորձագետ
2902Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում Տեխնիկ
2905Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարարություն և շահագործում Տեխնիկ
2913Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործումՏեխնիկ
2914Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում Տեխնիկ
2915Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում Տեխնիկ
3101Հողաշինարարություն Տեխնիկ
3102Գյուղատնտեսագիտություն Գյուղատնտես
3103Անասնաբուծություն Անասնաբույծ
3104Անասնաբուժություն Անասնաբույժ
3105Մեղվաբուծություն Մեղվաբույծ
3109Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն Ձկնաբույծ
3112Գյուղացիական (ֆերմերային տնտեսության) կազմակերպում Ֆերմեր
3114Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում Տեխնիկ
340401.Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում(ըստ ճյուղերի) Ոչ պարենային ապրանքների ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում
02.Արտադրանքի  ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում(ըստ ճյուղերի) Պարենային ապրանքների ստանդարտացում և համապասխանության յավաստում