Նորություններ

Հիշեցում

Համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարի 14.12.2010 No 1693-Ա/Ք և 27.12.2011 No 1334-Ա/Ք հրամանների ՄԿՈՒ ուսումնական հաստատություններում փորձարկման նպատակով ներդրվել են նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչներ:

Հիշեցնում ենք, որ փորձարկման նպատակով ներդրված պետական կրթական չափորոշիչների վերաբերյալ հաշվետվությունը պետք է ներկայացնել ՄԿՈՒԶԱԿ՝ համաձայն ձևաչափի:

Հաշվետվության ձևաչափ
14.12.2010 No 1693-Ա/Ք հրաման

27.12.2011 No 1334-Ա/Ք հրաման