Новости

Возможности и проблемы сотрудничества ПОО и бизнеса (школа-экономика) для «студенческих/студенческих компаний»

Фонд «Партнерство бизнеса и образования» (BEG) в рамках немецкой программы «Профессиональное образование и обучение (ПОО) – сотрудничество на Южном Кавказе» в 2021 году. 12-13 февраля в Агверане прошел семинар, на котором присутствовали ведущие представители страховых компаний "РОСГОСТРАЧ-АРМЕНИЯ", "СИЛ ИНШУРАНС", телекоммуникационных компаний "ЮКОМ", "ТЕЛЕКОМ АРМЕНИЯ" и других отраслей, а также директора Были приглашены учреждения ПОО. Целью семинара была организация предварительного обсуждения вопроса возможного страхования студентов «Студенческих/Студенческих компаний», созданных по пилотной программе в учреждениях ПОО, а также обсуждение возможностей и проблем ПОО-бизнеса. сотрудничество в структуре «Школа-Экономика».

Марине Жамкочян, президент BCG и руководитель программы «ПОО-сотрудничество», представила в Армении инициативную программу «Студент/Студенческие компании». В 2020 году были созданы «Студенческие/Студенческие компании» в Вайоцдзорском региональном государственном колледже, Гюмрийском профессиональном государственном колледже № 4, Лорийском региональном государственном колледже, Бердийском государственном многопрофильном колледже, Ереванском армяно-греческом государственном колледже туризма, сервиса и пищевой промышленности, Ереванская информатика в государственном колледже, в начальной школе № 143 имени Мовсеса Хоренаци в Ереване, в средней школе № 8 имени Анании Ширакаци в Спитаке. Для создания и организации «Студенческих/Студенческих обществ» и регулирования их дальнейшей деятельности разрабатывается методическое пособие для преподавателя/воспитателя, которое в дальнейшем послужит руководством для преподавателей/педагогов образовательных учреждений и руководителей «Студенческих/Студенческих обществ» Студенческие общества».

Г-жа Жамкочян отметила, что важность вопроса страхования студентов возникла еще при организации учебной и производственной практики студентов на предприятиях, когда по неосторожности студента возникают случаи/несчастные случаи, причиняется ущерб имуществу и работникам предприятия. В результате возникает ряд ситуаций, связанных с отсутствием у студентов страховки или с невыплатой компаниями страховых выплат студентам, компенсаций компаниям и т.д. Он предложил страховым компаниям подать специальное предложение для «Студенческих/Студенческих компаний» вышеупомянутых учреждений ПОО, что впоследствии может стать прецедентом для всех студентов других учебных заведений в целом.

Представители страховых компаний отметили, что они предлагают разные пакеты страховых услуг, в том числе семейные, куда включены члены семьи застрахованного и рассчитываются различные риски, но такого предложения, как страхование студентов учреждений профессионального образования, у них нет. , но этот вопрос дискуссионный и рекомендуется тоже страховой взнос. Предложения также внесли директора учреждений ПОО.

Որպես համագործակցության հնարավորություն, ապահովագրական ընկերությունների և ՄԿՈՒ հաստատությունների միջև, ներկայացվեց առաջարկ՝ ապահովագրական գործակալների պատրաստման ուղղությամբ: Նշվեց, որ ապահովագրական ընդլայնվող դաշտում, այսօր, հատկապես, գյուղատնտեսության ոլորտում, և աշխատաշուկայում ապահովագրական գործակալների պահանջարկը մեծ է: Այդ նպատակով «ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ընկերությունը կազմակերպում է երկամսյա կարճաժամկետ տեսական և գործնական դասընթացներ: Ուստի, որպես համագործակցության հնարավոր տարբերակ, առաջարկվեց ընկերության մշակած ապահովագրական գործակալների պատրաստման ծրագիրն ադապտացնել ՄԿՈւ հաստատությունների չափորոշիչներին համապատասխան և իրականացնել կարճաժամկետ դասընթացներ:

Տիկին Ժամկոչյանը կարևորեց Հայաստանում ՄԿՈւ ոլորտի բարելավմանն ուղղված բոլոր նախաձեռնությունները՝ նշելով, որ աշխատաժողովի ընթացքում քննարկված հարցերի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն ու ներկայացված բոլոր առաջարկությունները կմշակվեն և կներկայացվեն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությանը՝ պլանավորվող պաշտոնական հանդիպման ժամանակ քննարկելու նպատակով: