Dual education system in Armenia

👩‍🎓 Միաժամանակ սովորել և աշխատե՞լ 🧐 Քոլեջը/ուսումնարանն ավարտել և արդեն ունենալ ձեռնարկատիրական հմտություննե՞ր🧐 🙌 Դուալ կրթական հ...

More